Caal Jechu

Caal jechun keenya jireenya keenya gutu jijjira akkamiti…?

Caal Jechun jireenya keenya ega ka jijjiru maalif caal jechu hin filaanne dubbachuun wan hin beekne dubbachun mu’aan isa ho maaliidha…?

Dubbachu kessaniin dura Gafii sadii of gaffadha jedhama… barbachisa dha, akamiti jijjirama fidu danda’a enyuuf ka jedhu

Yoomi fi akkamiti nama dubbachu beeku enyuus isa dhabu hin danda’u, jechoonni akka meeshati yoo itti fayyadamne bu’as midhaas fida.

Namni wanta duubatu durse hin hubanne yeroo hunda rakko kessa seena. Wanti namoota milkaa’oo adda godhu   yeroo dubbachu barbachisu qofa dubbatu. Yeroo kan dhagefachu filatu, jechooni human bayy’ee olaana ta’e qabu yoo itti fayyadamu hin beekne caal woyya, caal jechu jechun homa dubbachu jechu miti. Yoo dubbane wan garii dubbachu ykn caal jechun deebidha.

Hardha fayyida/bu’aa caldhisuun jireenya keenyaf qabu 5 wajiin ilaalla.

1 ffaa caal jechun kessan diina kessan falla itti ta’a

Looltun beekaman Saan Zuun akka jedheetti ‘’yoom dubbachu akka qabuufi Yoom caaldhisu akka qabu namni beeke ni mo’aata’’. Saan Zuun diinota baayy’ee mo’aachu ka danda’ee caaldhisu isaatin. Bayy’isee caaldhisuun isa dinni isaa akka yaadan cinqamu  tasiise, karoora isa mal akka ta’e beeku hin danddeenye.

Sayinsiin akka jedhuuti bayy’ee caaldhisuun kessan Diini keessan ykn masaanuun kessan yaada fi hojji isa hunda dhisee yaada kessan kessa seene wajiin akka ciinqamu isa tasiisa. Yeroo isaan yaada fi wa’ee karoora kessanii yaada ciinqaman saalphati mo’u dandessu jedha.

Caaldhisuu kessaniin karoora kessan dhoksiitu ciinqii isaniitin deebistani isaan motu.

2 ffaa Caaldhisuun Xiyyefanno oolaana isiinif kenna

Caaldhisuun jirachu jechoota osoo hin tanee xiyyefanno bayy’isu dha. Namoonni caldhisuu bayy’isan sammu isani kessa yaada bayy’een akka jiratu tasiisa. Jireenya kessan kessatti wan adda gochu yoo barbdan yeroo dheeraf caal jechu dha wanti irra caalaatti isiin barbachisu xiyyefanno dha wanta ta’eef. Wanti dubbatan barbachisadha jettani yoo yaadaniin alaati caal jechun focus ykn xiyyefanno kessan wanta barbadan qofa irra gochu dha.

Yeroo ammati abban qabeenya addunya kana Elon Musk da’immuma isaati bayy’ee caaldhisa ture, mattin isa rakko dhageeti qabachu mala jechun ogessa fayya bira Fidan, ogessoonni garuu rakko homatu akka hin qabne mati isaati himaan. Maatin Elon Musk da’imaa Caaldhisu kessa xiyeeffano olaana qabu ta’u isa hubatan. Fayyida caal jechu as irra hubachu danddessu. Isiin Nama caal jechu tanan nama xiyyefanno olaana qabu dha. Kanaf xiyyefanna bayy’ee qabdu tanan wanta barbadan ittin milkessuu danddesu, wan barbadan argachuuf bayy’ee dadhabu isiin hin barbachisu.

3ffaan fayyidan caaldhisu Xiyyefanno namoota akka argattan isiin tasiisa.

Fkn siinif ha kaasu daree barnoota kessa  barsiisan yoo dubbatu barattooni  hundi yaada ofiitin badu tasa barsiian dubbachu yoo dhabu, sammun barattoota bariisan maliif akka dubbachu dhabee of gafate deebise xiyyeffanno isa bariisa irra godha.  Humna caal jechu akkanan hubachu ni dandessu. Yeroo bayy’ee hin yaadanu male yoo nuti caal jennu xiyeeffanno namoota kessa galla, xiyyefanno qofa osoo hin tanee ni yaadatamnas

4ffaa caaldhisuun amanamuuma keenya dabala

Milka’uu yoo barbanne namoota milkaa’an wajin wal qunnamun keenya hin oolu. Walitti dhufeenya keenya kana kan cimsuu dandeenyu human caal jechuutin. Namoota kaniin faana turuuf Caadhisu fayydamna. Caal jenne dhaggeeffanna, yeroo kana isaan kessati amanammuuma uuma, isan nu kabajuu eegalu, namoota kawwan caalaa nuuti sammu isaani kessa teenna, ilaalchi nuuf qaban olkaa’a deema.

Yeroo bayy’e namoota milka’an yoo ilaalu bayy’iinan hin dubbatan caal jechuun ilaalu, fayyida caal jechu isaan irra barachu danddenya.

5ffaa Caal jechuun walii galteef fayyada

Namni tokko  yoo caal jedhu maal yaada jira jechun yaadu eegaltu. Kanaf caaljechun waligaltee kessan milkessu danddessu yoo isiin caal jettan waa’ee caal jechu kessan yaaduuf xiyeffanna isani hunda gara kessan hanga isaan shift godhanitti eega.

Fkn’f  hojii qacaramuuf deemtani mindaan yoo isiinitti xiqaate, tolees Lakkis hin jedhina caal jedha seekoondi murasaaf, caal jechun kessan nama falla kessaniif comfort hin kennu caaldhisu kessan ballesuuf jecha hasaawu eegala, wanti hasaawu garu sababa male dha. Kun ammo hasaawa kessa angoo olaana gara kessan jijjira.

 Bonus caaldhisuun jajjabina isiinif kenna

Irra caalaan keenya caal jechu  hin jaalanu isa ballesuuf jecha dubbanna, yoo caaldhisnu wanta irranfatamne nuutti fakkata, namoonni akka nuu jalatan wanta barbannuuf caal jechu hin jaalanu. Dhimmichi garu falladha, caaldhisu yoo filanne namooni jechoota keenya kabajju eegalu, yeroo bayy’eee wanta hin dubbannef jechi nuti dubbannu buu’a qaba jedheni yaadu

Kun ammo ilaalchi namoonni nuuf qaban akka olkaa’u tasiia, iraa caalan keenya kana wollale human keenya qisaassessa jira kanaf vidiyoo kana irra akka wan garii barattan abdiin qaba, vidiyoo yoo jalaatan like share Subscribe godha nagaa hin dhabina

Related Posts