How to Monetize Telegram Channel in 2023

How to Monetize Telegram Channel in 2023

Telegram Irra, Tajajjili intenetii iddoo oddefannoo qofa irra arganu osoo hin tanee iddo qarshii gahe kan jireenya keenya itti nu jijjiru irra arganuudha. Namoonni bayyeen inteneti oddefanoo soba kan isan hin fayyane qofa ittin ilaala oolu. Inni kun sirri miiti.

Namoonni abshaala ta’an amoo inteneti irra galii jireenya isanii jijjiru irra argatu nutiis akkuma isani internet irra qarshi horachu dandeenya. Addunyaan tuun hunda keenyaf walqiixa akkuma siin dureeyyiin guyyati doolara bayye archa oolan nuutis guyyati qarshi bayye hojjachu dandeenya intenetii irra.

Yeroo amma kana namooni umriin isaani wogga 22 gadii jiran yeroo isaani seeran itti hin fayyadaman. Isaan muurasni chat goch oolu inni kun iddoo bashananatti yero isa human oola guba ola. Yeroo human gaha qabnu kanatti yoo yeroo keenya seeran hin fayyadamiin booda yeroo humni keenya dhume yaaddo gudda nuuti uuma.

Kanaf yeroo hunda keenyaf walqiixa kenamte tanatti seeran fayyadamne gali jireenya keenyaf maatii keenya jijjiru danda’u ha hojjanu. Now just do it!.

Karaaleen intrnet irra galii ittin argatan bayye jira hunda isa himun bayye ulafata yeroo gababa kessati. Karaale isaan kessa kan dandeetti kessan wajin walitidhihatu kessa filaatani irratti hojjachu dandeessu fkn namoonni dandeetti programming qabdan website garagara gama freelancer deemun hojjachun galii kessan internet irra dabalu dandeessu. So hundu akkata dandeeti isatin galii bayye gudda ta’e internet irra argachu nii danda’a.

Karaalee internet irra galii ittin argatan kessa kan namoonni bayyen hin beekne kan hanga ammati security ta’e ta’a jiru telegram irra galii argachudha. Telegram maaliidha? Telegram jechun platform akka Facebook, WhatsApp, Viber fi kaneen birooti.

Wantoonni bayyen adda tokko telegram adda godhu innis open source   sababa open source ta’ef telegram kessan gara barbadaniiti jijjiratani itti fayyadamu danddessu.

Telegram kessam irrati namoota wajjin chat gochu, group fi supper group gargara irrati team dubbachu. akkasuma ammo channel banatani telegram kessan irrati content create gochun members  kessanif oddefannoo dabarsu ni dandessu. Inni bira amo erga garagaf advertisement gargara channel kessan irrati hojjachu danddessu.

Itti fayyadamaf akkam telegram?

Telegram more itti fayydamaf bayye salphadha namni kamuu haraawa jalqabe itti fayydamu ni danda. So kanaf telegram costumers isa kan gidugalessa godhatedha.  Telegram yeroo yeron update wanta ta’uf security isas bayye eegamadha maamiltootaf soda kan hin uumnedha.

Akkamitti telegram irra qarshi argachu dandenya?

Telegram irra karaleen qarshi irra aragannu bayye dha ta’us hanga ammati karan qabataman beekame lama or sadii wanta hin caaleedha. Karaleen kuniin inni 1 ffaa channel or group keenya irrati advertisement hojjachu. Inni 2 ffaa amo website telega.io wajin walii galun beekisa garagara irra fuudhin channel or group keenya irrati post gochun qarshi isan irra argachudha.

Channel or group advertisement

channelor group advertisement jechun isiin yoo group or channel kessan irrati subsribers bayye qabatan.  dhaabilee garagara wajjin walii galuun advert garagara kan dhabbata sana channel or group kessan irrati post gochun isaan irra qarshi argattu.

Channel kessan akka members or subscribe bayye qabatuuf link channel kessani social media garagara irrati post gochun subscribers kessan guddifachu dandessu.

Telega.io

 Telega io dhabbata akka google adesnse tti dura isan wajjin walii galtu kana kechun form guutu. Formi guutuf website telega.io irra seenuun gmail account kessanin signup gootu. Yeroo signuo gootan maqaa kessan akksuma gmail account kessan isa sirri ta’e ittiguutun gara fuula itti aanuuti deemtu.  

telegrama ads

Telega.io irrati akka qashi hojjachu barbaddu tanan akka channel owner ttii seenu qabdu. Namoonni channen  isan ykn omishalee isani garagara as irrati beeksiifachuuf  link garagara erguu wanta ta’ef isiin link saana gara channel or group kessan erguun postu gootu jechudha. 

Erga advert post gootani booda copy link gochuun abba advert saanaf link copy ta’e saana ergitu kuun akkata ittin waliin hojjatanidha.

Formii fii seeroota isa 

Telega wanta bayye nama chinqu hin qabu yeroo formi guutan maqaa channel or group kessanifi link, description isaas wajjin guutu. Yeroo kana isan carra channel or group kessan dawwachu aragatu.

Formi isa wanta achi irrati gafatamtaan hunda erga guutani booda gama emaul kessaniin sa’aati 48 booda channel or group kessan isiini gamagamuun isiinif deebisu. Saana bode isin isan wajjin hojjachu eegaltu jechudha.

How to withdraw from telega?

Telega irra Karalee payeer, web money, Payoneer akkasuma amo bank transfer gochun ni daneenya. Gama web money ttin transfer gochu yoo barbanne qarshiin keenya yoo xiqqaate dollar 3 ool ta’u qaba yoo guddate amo 500 dollars ta’u qaba jechudha.

Payoneer irra qarshi withdraw gochuuf yoo xiqqatee dollar 20 qabachu qabna akkasuma maximum hanga barbaanne bafachu dandeenya. 

Payeer irra qarshi bafachuuf akkuma payoneer  yoo xiqqate dollar 20 qabachu qabna yeroo sana bachuu dandeenya.  Bank transfer kan hojjatu biyya India qofa kessatti namoonni biyyoota biro kessa jiran bank transfer fayyadamu hin danda’an.

Requirements  isa hoo maali?

Website kana irratii hojjachun isa kawwan caalaa bayye salphadha requirement isa inni ijoon subscribe 2000 ol qabachu dha. Inni bira ammo channel or group kessan  views hamma ta’e qabachu qabdu

.

Kana argachuu bayye salphadha channel kessan social media garagara kenneen akka Tiktok, Facebook fi kaneen biro irrati beeksiisun akkasuma link copy gochun subscribe bayye horachuu dandessu.

Conclusion

Yeroo tekinolojiin akkana addunya control gocha jiru kana ttii tekinolojii irra galii argachun bayye baratama ta’e argame jira. Waldorgommi kana kessa seenuuf  caalaatti  jabatani hojjachus akkasuma amoo iddo kamitti of beeksiisun murteesadha. Yaadaf qeeqa qabdan contact keenya irrati nuuf barreessa.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *