Milkaa’uu Dureeyyii duuna iccitiin jiru maalif dhokata?

rakkon qala’imsa jireenya yeroo yeroon dabaladha dhufa jira. Kana kessa ammo inni dureessa caalaatti galiin isa dabala jira inni hiyyeessaa ammo isa dura caala gadii bu’a jira.

Osoo hin hojjatin gibira kaffala yoo naman kan jedhan ta’e osoo hon hojjatin soda qofan hojji hojjanu dhabuu dandeenya Kanaf amoo maal wayaa?. Hojji tokko eegale osoo essayu hin deemin kisara bayye hama ta’e kessa seenuf hojjii dhabuu dandeenya. Hojji eegaluuf jenne sababa hanqina odeeffannoo irran kan kaa’e wanta yaadne osoo hin eegalin dhisuu dandeenya. Hojji tokko akka hin eegalin rakkoo shan akka hojji hin eegalin  nu dhorkaan akkamiti akka ballesuu dandeenyu ilaala. Rakkon shan kaniin hin ballesiinu tanan tasuuma hojji barbadneefi hojjaf feedhi qabnu hojjachu hin dandeenyu.

Biyya kamuu jirachuu dandeeny biyya kessa biyyan alaa garuu rakko oddeefanoo qabna tanan tasuma hojji hojjachuuf yaadne sana milka’uu hin dandeenyu. Yeroo amma kana odeefanno barbadnee hala salpha ta’een argachuu dandeenya garu yeroo bayye odeeffanno hojji eegaluu yaadne sana  qabachu dadhabu dandeenya. Hojji tokko eegaluun dura wanta irrati hojjachu barbanee sanaf dhimma isaan walqabatan irrati odeeffanno gaha ta’e argachuun dirqama. Hojji hochuuf barbanuu sana namoota akka keenya hojji keenya walfakkatu hojjatan irra odeffanoo barbachisa ta’e gafachuun fudhachuu qabna. Akkasuma amoo online irras ta’e Karalee midiyalee irra oddefannoo gaha qabachun gara hojjiti seenu qabna.

Osoo hin hojjatin Gibira kaffaluun?

Oddefanoo gaha iddoo hin qabneeti hojji eegale nannoon nuti hojji itti eegale sun yoo rakkoo nageenya qabate.  ykn amoo nannoon nuuti hojji itti eegale suun rakkoo daandiif haannaa qaba yoo ta’e hojjin keenya suun salphaati rakko hama kessa gagluun kisaraan hojji dhabuu dandeenya. Sababoota bayeef kan namoonni hojji eegaluun dura oddeeffanno hojji sanaf barbachisa wanta jedhamee durasiini beeku qabu kan jedhamuuf.

Rakkoon beekumsas midha qaba. Hojji eegaluuf jennu sana irrati beekumsa hin qabnu tanan hojjin keenya suun nuuf hin milka’uu. Kanaf amoo hanga feene qarshii miliyoona yoo qabanne hojji irrati invest gochuu yaanu irrati beekumsa hin qabnu tanan qarshiin suun salphatii badu danda’a. beekumsa gama hojji eegaluuf jennu irrati yoo hin qabatiniis namoota beekumsa gaha qaban wajiin hojjachun rakkoo kana hirdhiisu danddeenya.

Sodaa ballesuu/ sardamuu dhiisuudhaan

Rakkoon inni bira kan namoota bayyeef gufu ta’e hojji akka hin eegale kan godha jiru kessa tokko sodaadha. Hojji hojjanu irrati beekumas hin qabnu tanan sodaan dhufu danda’a inni kun beekamadha rakkon beekumsa ykn amoo oddeffanoo dhabuu business hojjachuuf yaadnu irrati akka shakkii qabanu nu godha. Inni kuun amoo soda uumuun akka hojji keenya hin eegalee nuu tasiisa isa kana hanbisuuf waldura duuban oddefanoof beekumsa qabachuun sodaa ballesu qabna.

Hamma danda’ameen sodaa ballesuun hojji eegale irrati amantii qabachuu qabna.  Wanta hunda caalaa yeroo hojjii tokko eegaltan hojji sana irrati amantii qabachun wanta bayyeef fayyida qaba. Yeroo amma yoo ilaaltan ta’e dhabbileen business bayye haraawa ta’an eegalani yeroo gababa kessati kisaaraa kessa seenun hojji kessa bahu. Inni kuun rakoo hojji hojjatan irrati maanti dhabuuti milaa’ina walfakata kan addan hin cinne irra deemuf hojji eegalan iraati amanti qabachudha.

Hojji eegaltanii yeroo murasa kessatti milkaa’u dhabuu danddessu garu yeroo hunda hojji sana irrati amanti qabachun hojjachudha. Kana yeroo gootan milkaa’uun kessan wanta hi oleedha dhabbileen business kan addunya keenya kessa jiran hundii isan kisaaraa malee bakka amma jiran kan gahaan hin jiran. Hundu bu’aa bahii bayyee kessa darabuun bakka amaa jiran kana kan gahan kan rakkoo kessa osoo hin seeniin milkaaaan hin jiran. Garu icciitin milkaa’ina isaani irraa caalaan wanta hojjatan irratti amaanti qabu guyya tokka akka itti milkaa’an wanta beekaniif osoo hin sodaatin waltii fuufinsaan hojjatu.

Wanta tokko hojji isa eegaluun dura kayyoo isa beekun bayye  fayyida qaba sodaa business irrati qabnu ballessuf kan nu fayyadan kessa inni guddan isa kana. Kayyoo hojjata jirruuf akkasuma amoo business keenya essa ka’e garam akka deema jiru beekna tanan hojji keenay irrati sodaa nuuti hin dhagahamu. Isaa kanaa akka key tokkoti qabachu qabna osoo hin eegaliin kufaattif kaan nama tasiisan kessa kanatu murtessadha wanta ta’ef. Sababa namni tokko business eegalee irra milkaa’eef keenyas irra ni milkaa’e jinne osoo beekumsa, kayyoo, oddeefanno hin qabatin eegalan business keenya kufaati hama bira darbe isa dura qabnus ni dhabsiisa. Hojji akkan kan dogoggoran guttame hojanna tanan yeroo bira akka business irrati sodaa qabanuuf dhibba nuuti uuma.

Wanta tokkoo filachu

Wanta hojjachuuf deemnu adda baasne hin beeknu yoo ta’e yoo ta’e wanuma hunda hojjan. Kuna ammoo dhibba guuda qaba. Yeroo hunda wanta nu barbachisuuf wanta nuuti bareedu adda basuun beeku qaban gama business seena tanan. Wanta nuuti bareede hunda bitachuun nu hin qarbachidu inni guddan nuuti irrati xiyyefachu qabnu wanta dirqama nuu barbachu irrati ta’u qaba wanta ta’ef. 

Yeroo business eegaluu fedhi keenya hamma nuuf danda’ameen hirdhiisu qabna kana jechun irra caalati kan nuuti focus gochu qabnu maaltu dhabbata business keenyaf barbachidha kan jedhu irati. Akkuma dhabbaitichi hojji eegalee galii murasa argamsiisu eegalen wanta fedhii keenya kessa bita qarshi argamee salphati qisaaseesina tanan kufaatin keenya dhihoodha. Wanta kana irra of qusachun guddina dhabbatichaf babaldhina business keenya irrati focus gochun hojjachudha.

Erga business eegalee bodda rakkon garagara nuu qunamuu danda’a gama namoota wajiin hojjanuutin, gama namoota dhunfatiin, gama mottummatiin akkasuama amoo gama namoota ykn jirattoota nanno business keenya jirataniitin. So rakko akkan qofa osoo hin tane kaneen biras bayyetu jiru kan yeroo business eegaltaan nama qunnaman hunda isa kara nagaf osoo business kessaniif namoota biraas hin midhin ittin furtaan filachudha. Kanaa irrati ijjanno bayye murtess ta’e qabachun gariidha. Furmaani isiin kessan kan gama lamaniin rakoo furu ta’u qaba kanaf solution isiin kessan filanno irrati kan buu’ureffate ta’un isa baheessa ta’u qabata.

Rakkoleen yeroof mudataan hojji akka hin eegelef nuu rakkisu maalu yeroo wanti akkana umamaan amoo furmata ni ta’u jedhani wanta yaadan tarresuun kessa isa furmataa ta’u danda’u filachu. Yeroo garagaraati rakoole bayyen biyya irrati dhufan business keenya irratis dhibba uumu malu fkn yeroo wareera Covid19 dhabiilen bayyen kisaaraa bayye hamaa ta’e kessa seenani turan. So rakkolen akkana nuu mudhatuu tanan furmataa isa hala kamiin akka furuun danda’amuu fala isa barbaduun gara mariiti dhiheesun kessa furmata waan ta’e barbaduudha.

Business eegaluf jennu irrati ittigafatammuuma fudhachu.

Hojjin yeroo eegaluu buu’af kiisaran akka jiru beekneti. Osoo hojjanu yeroo rakkon kisaaraa nuu mudatuu sababa rakkoo mudatee qama bira sababa  godhanna tanan ammas yeroo itti aanu kisaaraa kessa galuun keenya wanta hin ooledha. Hojje ofii keenya jaalaane kabajnee itti seenne tanan rakkoo umaammu sanaf itti gafatamuumma fudhachuu kan qabu nuu ta’u qaba.

Yeroo kamuu iddoo hojji kenyati ittigafatammuman hojjanna tanan wanta uumaamufis akka qama tokkoti mira ittigafatammuman risk jiru fudhanne demna tanan business keenya dhimma yerooti male milka’un isa wanta hin ooledha. Namooni bayyen yeroo rakkon isaan mudatee kisaaraa kessa seenan qama bira akka rakkooti ilaalu inni kuun dogoggora guddadha tasuma sirri mitti. Qamnni hojji wajiin hojjatan kamu iddoo itti gafatamu qaba garuu akka waligalati inni akkana dadhabbi keenya malee kan nam bira miiti

Abdii qabachun fulduurati deemun akka hojji kessan jaalatani hojjatan isiin tasiisa yeroo bayye iddoo garagarati yeroo ilaaltan jecha “Tasuma abdi hin kuuti” jedhudha inni kuun qanta gariidha. Hojji hojjannu irrati abdi qabachu Waanta hunda oolan bu’aa garii akka argatanif isiin fayyada. Yeroo abdiin hojjatan rakkon yerof isiin mudatan isiin dhaabu hin danda’u xiyyefannan keessan mikaa’ina hojji kessani qofa wanta ta’uf bayye isiin jajjabessa.

Hojji hojjatan beeksiisu

Hanga fedhee hojji qulqulina qabu yoo hojjataniyu beekamti hin qabu tanan milkaa’ini kessan isiin jaala harkiifachu danda’a. isaa kana akka hin taaneef hojji kessan qama beeksiisuti seenun bayye murtessadha carra argamee kamiinu omishaaf omishtuumma kessan qamoole garagaraf beeksu. Biyyota guddatan kessati hojjin omisha isaani beeksiisu bayye jajjabeefamadha hojjin isiin hojjatan dafee namoota bayye bira gahuun akkata adadhabi isaniiti galii argatu. Kanaf siinis hojji kessanif beeksiisa hojjachun namooni bayyen akka gara dhabbata kessani akka dhufaniif karaa isiinif bana.

Yeroo kana amoo omishini kessan akka babaldhatuuf isiin gargara yoo omishini kessan baldhinaan namota bayye bira gahe galii oláanaa argatu. Karalee akka online, social media akka Facebook, Instagram WhatsApp, Twitter ttin omisha kessan beeksiisu qabndu. Isa kana irra galii olaana yoo qabata gama dhibeel Tv fi Radio deemun omisha kessan beeksiisu dandessu.

Guudunfa

Business tokko eegaluf rakkole nama muudtan kessa inni bayye dhibba qabuu wanta hojjatan irrati beekumsa gahadhabun rakkodha. Ha ta’uu garuu furmata isa yoo ilaale rakkin akkana kana hirdhiisuuf inni akka furmattaati ilaallu yoo qarshii garii qabanne namoota dandeenti qaban ykn amoo business nuuti hojjachu yaadnu irrati beekumsa qaban wajiin hojjachudha. Furmanni olaana jedhamee yaadamu waliin hojjachudha akka qoranoon garagara mirkannessa jirutti dhunfan hojjachu irra namoota garagara wajiin hojjuchun caalaati dafaani akka milkaa’amif nama gargara jedhu.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *