National Insurance Company Vs Ethiopian Insurance Corporation Which Best for Investor

National Insurance Company Vs Ethiopian Insurance Corporation Which Best for Investor 

Itoopiya kessa yeroo amma kana baankiin dhunfaaf dhabileen incurancee baldhinaan gara hojjitti seenaa jiru kuna ammo guddina biyya kessati gahee oolana qaba.

Ethiopian Insurance Corporation
Ethiopian Insurance Corporation

Biyyi tokko guddachuuf sochiin investment caalaatti biyya kessa dagagee deemu qaba. Dhibileen garagra kan biyya kessati qabeenya isaani invest godha yoo biyyi suun tajaajila baankiifi incurance gaha ta’e qabateedha kana ta’u bannan garuu qamnni invest godhu yeroo bayye soda kessa galu.

Qabeenya isaanif eegumsii barbachiisan hin godhamuuf tanaan qamni biyya kessati invest godhu yeroo dheera turu hin danda’u kanaf qamoole ykn ammo dhabileen biyya kessati invest godhan insurance gaha ta’e qabachu wanti qabaniif.

Yeroo qabeenya isaani isurance galchaal waa’ee dhabbata sana sirriti beekuufi tajjajila dabalata inni kennus adda baasanii beekun nama barbachisa. Kana hin godhan tanaan ammo waabiin qabeenya sana bakka hin malleeti kufu danda’a.

Company lamanu irraa caalaati Ithiopia kessati dhan tajjajila kennan. Akka kessa beektonni jedhaniiti company insurance itoopiya kessa jiraan kessa isaan laman kun bayye jalataamoodha jedha.
Dhaabiileen laman kunnin itoopiya kessati isaan balidhaan beekamaniif ummata biyya kessa fi biyya aala akkasuma biyyota olla birati fudhatama gudda qabanidha.

Insurance tokko yeroo barbannu maal isaa irra bu’uureffachu qabna?

Dhabileen insurance bayyachuun qofti bu’aa hin qabu garuu iddoon isaan itti argamaniif tajjajiila baldha kan dabalata yeroo yeroon fuyyessa hin keennan tanan mamilttoota birati fudhatama argachu dhabu mala.

Amanaammuma

Qamni ummaatf tajjajila keenu kamu amanama ta’uu qaba yeroo jedhameefi iddoo barabadameeti salpaati customer isaani osoo hin rakkatin argamuu qaba.

dhabiileen bayyen yeroo murasaaf hojjile business akkana kessa erga galanii booda sababa amanammuma costumers isani irra dhabaniif yero muraasa kessati hojji isaani dhabani kessa bahu.

Inni bira ammo dhabileen insurance bayyen rakjo dafani mamilttootaf kaffaltii barbachisa ykn tajajjiila barbachisa osoo hin godhin hafuu isaan muudata. Wanti akkana ammo yeroo bayye costumers isaan irra akka dheessu isaan tasiisa.

National Insurance Company
National Insurance Company

Tajajjila Qulqulin Fi Si’aata

yeroo akkana tajajjili insurance bayyate kana kessati wantii hojjatamu qulqulina bareeda ykn ammo oolaa hin qabu tanan bayye rakko uuma kana f ammo tajajjila kenniinu irrati qulqulinan hojjachun barbachisadha.

qamni dhbilee insurance filatuu kumu oddefanno barbachisafi quubsa ta’e namoota irras akkasuma qaman dhabbata insurance barbadee isana bira deemun oddefanno waa’ee insurance sana beekun irra jirata. yeroo hin qabu tanan qama barbadee bakka buufachuu oddefanno sassabu qabaa akksuma ammo website isaani irra deebun tajaajila isaan kennan addabafachun beeku danda’a.

karaleen oddefanno waa’ee dhabbata insurance isan ittin beekan kessa tokko ammo customers dhabata sana wajjin walqunamuun waa’ee dhabbaticha sirriti oddefachun beeku ni dandaa’a.

Bakka Itti Argama isaani

dhabileen ummataf hojjatan kannen akka Baakii fi Insuraance irraa caalaatti bakka fayyadamtoonni isaani baldhinaan jiraanti argamuu qabu. yeroo dhabbata insurance tokko filannu iddo inni itti argamuu suun bakka hojji keenyan waliiti dhihachuu qaba. kuna ammo tajaajila ariifata kan yeroo isaa eggate akka argannuuf nu gargara.

Tajaajila Insurance Lamani bakka tokkoti

National Insurance Company of Ethiopia (NICE)Ethiopian Insurance Corporation
Fire and Allied PerilsEngineering
. Contractors All Risk
. Contractors Plant & Machinery
. Boiler Insurance
. Deterioration of Stock
. Erection All Risks
. Electronic Equipment Insurance
. Machinery Breakdown
. Machinery Loss of profit
Motor Comprehesive InsuranceAll Risks
Personal/Group Personal Accident
Fidelity Guarantee
Money
Plate Glass
Product Liability
Professional Indemnity
Public Liability
Workmen’s Compensation
Condominium Insurance
Crop Insurance
Live Stock
Weather Indexed Crop Insurance
Horticulture-Plantation Insurance Policy
Bankers Blanket Policy
Legal Expense
Travel Coupon
Warehouse Operators Liability
Householders Comprehensive
Householders, ComprehensiveFire and Allied Perils
Workmen’s CompensationConsequential Loss (Business Interruption)
Personal & Group Personal AccidentMotor-Commercial Vehicle
Public LiabilityMotor-Private Vehicle
MoneyMarine (Cargo and Hull)
Fidelity GuaranteeGoods-in-Transit
Plate GlassInland Carriers Liability
BondsAviation (Cargo & Hull)
EngineeringBonds
Travel InsuranceBurglary & House Breaking
Burglary

Conclusion

yeroo akkana iddeffannoo barbadan salphaatti argachuun danda’amu kana kessati qamoole ykn ammo dhabileen tajaajjila insurance kennan offeegannon tajaajila qulqulina qabu costumers ianiif kennun qabu. irra caaalaa kan irraati xiyyefachuu qaban tajaajila hunda hammatefi qulqulina barreeda qabu ta’u qaban. Itoopiya kessati dhibleen incurance bayyen jiru kanneen qulqulina oolaan dhan tajaajila insurance kennan isaan kessa kaneen beekaman National Insurance Company Vs Ethiopian Insurance Company.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *