Siistema kana fayyadamnan barnoota hunda A+ fiduun salphadha

Siistema kana fayyadamnan barnoota hunda A+ fiduun salphadha

Namni baratu hundi gama barnootan akka milka’uuf ni barbada garu osoo hin milkoofneef yoo hafee yeroo murasa kessati abdi muraata.

Time Management

Halli itti fayyadama yeroo keenya sirrahuu qaba namoota hundaf walqiixa kan kennameef yoo jirate Timedha yeroo keenya seeraan itti fayyadamuun banoota kessati wanta murtessadha. Yoo barata tataan wanta itti hin amaanne tasuma hojjachu hin qabdan gosa barnoota barata jirta irrati of amanta hin qabdan tanan bayye ulfatadha. Akkasuma amoo dhibba maatin baratuu yoo ta’e banoota kessan irratti carraan milkaa’u bayye dhippaadha.

University kessati yoo banoota baratan assignment kennam ykn app project keenname yeroon hojjachun akka barnoota kessan jalataan isiin tasiisa. Barnoota barata jirta nii jalatu tannan  halaa bayye salphaa ta’een grade garii fiduun itti milkooftu kun amoo kan ta’u danda’u wanta hojjatan yeroon hochuudha. Guyya jalqaba kessatu torbe tokko hanga sadii tii of eegannoo gochuun murtessadha time management kessati sababni isa wanta torbee sadiif walfana hojjatan yeroo hunda irra deeddebitu wanta ta’eef. Project siif kenname yeroo bira hojjadha jette tasuma dabarsuu hin barbachisu yerooma sana xumuruun gara dhimma bira seenu barbachisa.

Mottumaan sponsor ta’e university  mottuma kessati baratu tanan ofeeganno bayye gochun barbachisadhaa. Guyya mora sana seentee irra kasse kan wajiin jirattu, kan wajjin bultu namoota bayyedha mana tokko kessa baratoota amaala garagara qaban kan saban garagara ta’an wajjin jirata. Amaala bayye rakkisa qabda tanan isaan wajiin jirata grade garii hojjachun bayye isiiti ulafaata wanta ta’ef hanga danda’ameen amaala kee jijjirun isaan wajjin jirachu qabda.

Sagaanta kessan barresiitani yoo hojjatan irra caalaati filatamadha jedhama. Wanta barresitani ilaaltan sana sammuun kessan irra deeddebiin arga tanan yeroo murasa booda wanta sana ofii isaati rawwaata. Time management kessati namoota bayye kan fayyada jiru saganta isan yeroon adda qooqqodun barresani itti fayyadamu. Saganticha yoo barbadan sammuuti qabachu danddessu garu isa caalaa wanti breefame yeroo hunda ilaallamu dhibba uumu kessati gahe olaana wanta qabuuf filaatamadha.

Priority  kennun hojjachu.

Wanta dursu dura eegalu. Beekamadha yeroo amma wantoonni bayyeen akka sagalta keenyan hin hojjanne nu dhorkuu danda’u social media, game garagara, hirriyoota, rakkoo maatii fi kan kana fakkatan garuu barnootaf jecha maatii keenya bira hojji dhisnee baene wanta ta’ef barnoot keenya irrati focus gochu qabna.

Sababni kuunnin iddo gahuu barbanneef wanta argachuuf yaadne akka dhabnu nuu dhorka. Sammuu keenya boqachiisun bayye murtessadha garuu bashanaannaf yeroo keenya seeraan yoo itti fayyadamne akkasuma wanta dura hojjatamu qabu dusiine yoo hojjanne yeroo dabalaata bayye arganna time sanati sammuu keenya bashannaansiisu dandeenya.

Barattooni bayyen erga sammu isanii free godhanii booda gara hojji isaniiiti deemu inni kuun garuu namoota hundaaf hin hoojjatu yeroo tokko tokko sirri ta’u dhabuu danda’a. inni namooni bayye barnoota isaniin miilka’an akka jedhannitti dursa wanta hojjatamu qabu yoo xumuree achi booda sammu keenya bashannansiisne irr filatammadha jedhu. Sababni isa project tokko nuuf kenname osoo hin hojjatin yoo gara bashannan deemne sammun keenya isaa irra jiru dhiise waa’ee project sana cinqamu eegala. Kanaf bashannanun dura wanta hojjatamu qabu erga xumuree yoo ta’ee fudhatama qaba kan jedhamuuf.

Sammuun nama more powerful wanta ta’eedha baratoonni bayyen sagaantale jiran yoo ilaalan bayye sodaatu nu cinqa jedhu. Akka isiin yaadani miiti sammun keenya leenjii barbada akka scientist bayyen jedhuuti sammun nama wanta tokko torbe sadiif walfaana hojjata tana yeroo bira ofuma isaati of ajjajun hojjata jedhu. Sammuu keenya leenjisuun akkaata barbanneti akka nuuf ajaajjamu gochun wanta barbanne qofa irrati focus gochun hojjachu qabna.

Hojji Darbee Hojjachu

University/ college kessati project qormata, assignment bayyetu kannama instructor hunda akkuma feedhi isaaniti wanta isiin fayyadu keenu. Gafiilee isaan keennen hojjachu dura gaaffilee kanan dura darban barbaaduun dubbisudha baratoota bayye wanti fayyada jiru isa kanadha. Yoo gafiile garagara dubbisun hojatan qormanni bahuuf assignment kennamu maal akka fakkatu beekun ofqopheesiitu. Maali kuun bayye gariidha gafiile barbadani hojjachun. Baratoota darbaan irra barbaduun gafiile garagara hooachu.

Akkasuma amoo online irra deemun website garagara irra gafiile kessan search godhun dursa gafilee gaaragar hojjachudha. Yeroo murasa kessati jijjirama bayye garii agarsiisu dandeesu maala kana nii fayyadamtu tanaan. Hiriiyoota kessan kan college bira kessa jira wajin wal dubbisun course  kessanin gafii wal fakkatu gafachuun hojjachu danddessu.

Inni bira amoo assignment fii project kessan baldhinaan qo’achuun yeroo qormata akka mid fi final grade garii akka argataniif isiin gargara. instructors mid fi final kan fiidan gafiile bifa  assignment fi project tin keennan irra wanta ta’eef yaroo sanati isin milkeessa jechudha.

Gafiile yeroo hojjatan kopha kessan hin hojjatina hiriyoota kessan wajiin yeroo hojjatan caallaati akka milkooftaniif sababa isiinif ta’a. yeroo hirriyoota kessn wajjin hojjatan yaada kessa wal jijjieun wan hojjataniif wanta beekta wal beeksiistu wan ta’e group ta’un hojjachu qabdu.

Grade garii bara jalqaba kessati

Bara jalqaba kessati grade garii fiiduuf yaalun barbachisadha. Wogga jalqaba kessati grade kessan 4 ta’e tanan eegaltan jechudha. Bara jalqaba grade garii fiiden bayye ulfaatadha sababni isa  akka kenne barnota college sana waanti isiin beektan hin jiru isiinif hundu haarawa. Inni kuniis dhibba mata ofii qaba. Yoo bara jalqaba grade olaana qabatan yeroo itti aanu wanta garii hojjachuuf bayye isiiniti hin ulfaatu. Wanta hunda nii beektu wan ta’eef yeroo bira kan siisin irra eegamu isuma sana maintain gochu qofa inni jalqaba isinif abdi ta’a yeroo hunda performance walfakaktam deemu isiin danddessiisa.

Inni guddan bara jalqaba kessati isiin mikessu dand’u assignment fi project hojjadhudha. Grade kessan akak olaana ta’u kan isiinif gargaruu isiin kanniin hojjachu dura qabxii kessan dabaluudha. Dura isaan kanniin qabxii kessan garii hojjatan tannan inni dhufu isaan kessa wanta ta’ef wan bahuu danda’uuf isiinif gariidha.

Gafiin isiinif kenname kessatu yeroo mid fi final hojjatan bayye ulfata yoo ta’eeyu iddo duwwa keenun hin barbachiisu.  Hamma isiinif danda’aamen yaalu qabdu isaa irra darna yoo wanti kenname suun isiinif dhufu diide gaficha garagalchuun barresun matan isatu iddoo duwwa kannu irra gatii isiinif qaba. Akkuma yeroo jalqabaaf grade garii ykn 4 fiidun bayye nama gammachiisu yeroo wogga 3 ffaa fi isaa ol geessan bayye isiin cinqa deema. Isa kana baratoota bayyetu jedha sababa walfakata isaan dhihessan kessa inni ijoon yeroo jalqaaba grade olaana wanta fideef isa irra buu’u didddaf  bayye cinqaamu. Kana jechun yeroo hunda grade kessan 4 gadi akka hin taneef sammu kessan busy gochuuti deemtu iini kin yeroo booda dhukkubii sammu fiidu wanta dandda’uu ofeegannoo bayye barbada.

Class kessati instructor hordoofuu.

Room barnoota kessati yeroo baratan basiisa kessan focus gochuun hordoon wanta bayyeef isiin gargara. Yoo sirriti hordooftan ta’e yeroo irra deebitani handout kessan qo’aatan haraawa isiinitti hin ta’u akka irra deebiti wanta ilaala hojjatainif smmuun kessan bayye save godha. Barsiisan yeroo barsiisu wanta yeroo sana class kessati wan haasawuu qormata irrati fiidu danda’a. inni bira amoo barsiisu point inni irrati focus godhu irrati xiyyefannoon ilaalu qabdu handout inni keennu bayye baldha wanta ta’eef yeroo qormata hunda isa dubbisuun bayyeen ulfata.

Yeroo class kessati baratan short note akka isiinif galuuti barrefachudha. Baratooni bayyee short note osoo hin fuudhatiin wanta sammuun isani fuudhatu itti fakkata inni kun dogoggora dha sammuun kessan dagachu malaa kanaf amoo short note bayye murtessadha.

Yeroo bayye cinqii kessa seenun bayye rakkoodha. Hamma dandda’ameen cinqaamu irra of eedun barbachisadha yeroo qormaani gahuu cinqiin of midhuun hin barbachisu yeroo akan gootan isa duuras dhabdu. Baruumsa kessati cinqamuun tasuma hin barbachisu. barnoota jechun hojji sammuuti wanta ta’ef yeroo dheeraaf cinqii kessati dabarsiitu tannan ini kun jireenya kessan jeequ man. Haamma isiinif danda’aamne cinqii irra of eegun barbachisadha.

Iddoo itti duubistan aas kessati ilaalu ni dandeenya. Namonni bayyeen library kessati dubbisu yknamoo qo’aachu jalaatu. Namooni kawwaan amoo kopha isanii yoo handout isaani ilaaan isiinif gariidha iddoo kamiitu dubbisa garuu isa isiinif ta’u filachuun hojjachu qabdu. Kana gochun hojji smmuuti ykn amoo bu’aa hojji barsiifataati sammuun keenya wanta nuu barsiisne fudhata barachuus danda’a garuu iddoo kamiiti yoo dubbisne irra caalaati nuu  fudhatama kan jedhudha.

Yeroo dubbistan irra deebi’uun wanta dubbistan sana barresa sammuuti qabachuun bayye isiin milkeessa. Yoo yeroo qabatan  malaa kanati osoo fayyadamtani bayye gariidha namooni barnoota isaani kessati mikaa’aan akka jedhaniiti maali akkan grade garii fiifuuf akka isan gargaree dubbatu. Yeroo gaha hin qabdan tanan mallii kun yeroo kessan isiin jala guba wanta ta’eef bayye hin gorfamuu. Akkatan inni yeroo nama jala gubu jalqaaba nii dubbistu achuu booda ammas wanta dura dubbistan Saana irra deebi’uun dubbisa barreesitu. Kun yeroo gababa qandu tanan akka kan biraaf yeroo hin keeninee isiin tasiia.

Yeroo dubbistan music fayyadmu

Music banootaf ta’u tkn amoo kan yeroo dubbisaaf jeecha kan qopha’e jira isa fayyadamuun qo’achuun bayye filatamadha. Rkn banoota akka engeenaing yoo baratan ta’e irra caalaan barnoota calculation wajiin walqabata wan ta’eef samuuti qabachuuf rakkoo dha yeroo akkana music dhaggefacha hooachun nama milkessa jedhu qorattoonni.

Inni bira amoo namoonni music sababa garagaraf dhageefachu hin jalaanne mastiika/ ancaanqee fayyadamuun bayye gariidha jedhu. Sammuun nama yeroo murasa booda osooma duubisu gara bira yaada yeroo akkana gara focus kessanit akka deebitan isiin godha malaa kannin fayyadamu. Nmaooni isan kaniin hin barbanne jirachu ni danda’u garuu isaan kunni kan qorannoon garagara yeroo bayee irra deddeebin miranneessanidha.

Waluma galatii qabiiyeen hardha qabanne ture isa kana fakkata qafii qeeqa yoo qabatan comment irratti nuuf barressa akkasuma title akka nuuti irrati siinif hojjanu barbaddan yoo jirate contact nuu godha Galatooma.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *