Website The Bigel wajjin akkamitti hojjachuun qarshi dalaguun akkamitti ?

karaaleen Online irra qarshi ittin hojjatan bayy’eedha isan kessa kan amma website thebigel.com eegalee isa harawadha namoota bayy’eef carra hojii baldhaa uume jira thebige. Ammas dabalataa namoota hedduuf madda galii ta’uuf kkaroorsee itti deema jira.

Bigel wajjin qarshi hojjachuf karaalee hedu jira isaan kessa inni jalqaba

  • Content akkami Crate gona ?
  • Content meqaa barbachisa?
  • Akkamitti wal amanuun dandaáma
  • Length content hoo meeqa?
  • Akkamitti post gochu dandeenya?
  • Content tokko hoo qarshi meeqa?
  • Qarshi hojjanne akkamin bafanna/ harka nu gaha?

Barreeffama ykn Content akkami Create gona ?

Jalqaba title tokko filachu qabdu title isiin filatan type kamu ta’u danda’a inni rakko hin qanu example Tech, Health, Entertinment, agricultural, reaction, Creativity, politics, and any title kannin kessa tokko filachun irratti hojjachun ni danda’ama kana irrati dandeetin kessan murtessadha title filatan beekumsa kessanin kan waliitti dhihate yoo ta’e caalaatti barreessu dandessu.

Content meeqa barbachisa ?

Akkatan kaffalti isa content kessan irrati hunda’a, kana jechun content tokkon isiinif kaffalamu ni danda’a garu garu caalaati qarshi bayye argachuuf osoo content bayye barresitsni garidha, yoo fedhi hin qabatin content tokkos ta’e achi ool akkata isiin barreesitan irrati hunda’un kaffalti kessan kennina jechudha. Asbiratti fedhi kessantu murtessadha.

Akkamitti wal amaanuun danda’ama ?

Karaleen ittin wal amaanu danda’amu bayyetu jira. Jalqaba kun dhabbata dhunfatti yeroo hunda’a feedhi costumer isa eeguuf qophi ta’edha. Namoonni bayyen dhabbata kana irra ji’ati qarshi bayye irra argata jiru kanaf ammo amaanamuumma keenyaf costumers keenya kan dhabbata keenya wajjin hojjata jiran irra full information argachun ni dandeessu isan wanta godhamu qabu hunda isiniif ibsu dabalatn jechudha.

Inni bira ammo social media keenya irra yeroo seentan yaada costumers keenya kennan irra baldhinaan hubachu ni dandessu. Hojji make money online irrati dhabileen hundi wal amaantan hojjatu wan ta’ee wal amaanuun dirqaba yoo kana hin tane wal wajjin hojjachun hin danda’amu rakko ta’a.

Karan inni bira ammo isiin dhabbata kanaf costumer yoo tatan register gootu, sana bode nuti eeyyama post kessan edit gochu isiinif kennina.

Length content meeqa?

Content kessan length isa yoo xiqqate word 800 akkasuma yoo guddate word 1000 kan hin caalle ta’u qaba. Content kessan ykn isiin write gotan kan dhunfa kessan ta’u qaba. Content nama bira, kan website bira, kan facebook kan telegram irra fudhatame ta’u hin qabu. content mata kessani jechun kan offi kessani baresitan ta’u yoo baate monetize wan hin taanef kaffalti isiinf kaffalamu hindanda’u

Nuti isa kana kara keenyan check goona wan ta’ef wanta akkana irra of eegachun dirqama jechudha. Yeroo content barresitan of eegachu kan qabdan inni bira ammo image dha image kessan website copyright irra bilisa ta’an kanneen akka pixabay irra fudhachu qabdu. Rakko copyright wan isiin muudatuf post kessan monetize hin ta’u. content kessan original, high quality, useful kan ta’e tanan second murasa kessatti monetize isinif ta’a. monetize ta’uf dhabu isa kan beektan beeksiisni garagara content kessan irrati ool bahe muldhata, yeroo kana content kessan original ta’uf qarshi hojjata jirachu isa beeku dandessu jechudha.

 Akamiti post gochu dandeenya?

Isiin dura content kessan qofa barresitu erga barresitani boode yaada title kessani sana kara admin keenyati eergitu sana boode title sun kanan duura post ta’e yoo hin jiranne isiinf heeyama, yeroo isiinf heyyamu isiin gmail account kessan gara admin keenyati ergitu innis gmail account kessan sana fudhun login account kessan kan isiin website keenya irra ittin seentan isiinif create godhe username fi password isiin ittin seentan isiinf keenna isiinif yeroo sana irra eegaltani content kessan post godhe dandessu jechudha.

 Erga username fi password isiinf kenname isiin content kessan namoonni meeqa akka view godhan beeku dandessu jechudha, kanaf wan sobunis hin danda’amu jedhudha.

Waluma Galati yoo yaani kun isiinf ifa ta’u dide gama gmail account keenya isa thebigel1@gmail.com tii dhufun question kessan nuuf write gochu dandessu. Gama social media keenyanis nu dubbisu dandessu.

Content tokko hoo qarshi meeqa?

Content tokko qarshi meeqa kan jedhu gafii namoota bayyeeti garu as irrati wanti wal yaadachisu barbannu content kessan bayye cima fi namoota bayye biratti fudhatama ol’aana argate jennan nutis kaffalti bayye ciima ta’e isiinif kennina ammaf contant tokko qarshin osoo hin taane akkata view isatin isiinif qarshin kaffalama example content kessan namoota 10,000 yoo dawwataman qarshi 1000 isiinf kaffalama jechudha. Kanaf kaffaltin kan irrati hunda’u akkata dawwatoota fi quality content kessani irrati hunda’un male bayyina or other miti jechudha.

Qarshi hojjanne akkamin bafanna/ harka nu gaha?

Akkuma durati ibsuf yaalle website kun namoota bayyef madda gali ta’u wan hojjata jiruf akkasuma namoota bayyef carra hojji uumu wan barbaduuf dadhabbi namoota ariitin kaffala. Qarshi hojjatan karale baankiin kan keeniinu yoo ta’u, yeroo  content post gotan irraa eegale guyyoota 30 bodde isiinif wanta isiin hojjatan bayyina view isin argattan wajjin ilaalun isiinif kan kaffalu ta’a jechudha.

Kaffalti irrati wan sobun tasuma hin danda’amu, isiin view content kessani wan ilaala jirtanif qarshin kessan meeqa akka ta’e nii beektu admin qarshi isiinif kaffalus akkasuma qarshin isiin hojjatan meeqa akka ta’e nii beeka wan ta’ef waal sobun tasuma wan hin danda’mnedha.

Inni bira ammo contanet kessan or contant tokko irra qarshi kan argatan ji’a tokkof qofa, example content tokko create gotani view 1000 yoo argate kaffaltin kan isiinf kaffalamu kan view 1000 kan ji’a sanati male content sanan ji’a itti anuu qarshi irra hojjachu hin dandessan jechudha

Finish Thank you!

Related Posts

One thought on “Website The Bigel wajjin akkamitti hojjachuun qarshi dalaguun akkamitti ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *