Warqiin wa hunda kan itti fayyadameef bu’a kennu YEROON kee

sababa tokko malee wan qaalii isani wan isan hin fayyanneti yeroo namoonni balleessan agarra. Ergaa umriin isanii deeme booda gabbiin quba nyaatu. Kun tate dhala nama kessati barabaran ta’a darbeedhaa.

Yeroo gubatu hin jiru atiif of jijjiru feeta tanan ammuma yaadu dhisi gara gochatti seeni.
Qarshii dabalat argachu nii dandeessa garu yeroo dabalata argachu tasuma hin dandessu.

Yeroo kee itti fayyadamu dandessa garu yeroon ta’e wan nama eegu miiti. Dhabi yeroo kee qisaaseesu. Human qabdu hundan wanta qabdu hunda yeroo kee irrati invest gochun jireenya kee ammuma jijjiri.


Osoo hojjate osoo dadhabde qarshii kee bitu dandessa. Qarshee kee dabalus dandessa garu yeroo kee deebiste bitu hin dandessu enyuus sitti hin gurguru.


Namni ofii jijjiru barbadu yeroo isati hin qoosu, yeroo isa seeraan itti fayyadama. Attis of jijjiru barbada tanan ammuma yeroo kee itti fayyadamu eegali. Wanti hojjatu wanti ilaaltu kamu jireenya kee irrati wanta value siif qabu ta’u qaba.
Wanti atii yeroo kee irrati ballessa oltu jireenya keenya kessaati wanta value tokko dabalu ta’u qab.


Atii hojjatus hojjachu baatus yeroon kee deemun isa wanta hin ooledha maliif of hin jijjire ammuma? Ka’ii ! soda wanta jedhamu of kessa ballesi jireenya kee wanta jijjiru danda’u irrati yeroo kee invest godhu. Dhabi ammuma namoota yeroo tapha qofa sii barbadan hiiriyya buu’a siif hin qabne wajjin deemu dhabi. Yaada kee tokko godhi wanta hojjchuf yaade karoorsi yeroo kee addan baasi gara hojji keetitti seeni.

Inni nama hundaf qixa kennam yeroo wan ta’eef itti fayyadamuuf yaalun barbaachisadha.

Yeroon amma tesse ilaaltu gafa humni ke dadhabe jireenyi kee dandii irrati sii base yeroon sun ta’e siiti koolfun isa wanta hin ooledha. Jijjirama kamiyuu fiiduf yeroon kee akkata atti itti fayydamteen muurtesssa ta’e ta’a  jira. Kanafu atti yeroo itti fayyadamuuf of qophessu qabda. Wantoota nannoo kee jiru kan akka atii yeroo kee seeran itti fayyadamu sii dhorku of bira qulqulessi. Hiriyya kee jijjiri hiriyyan atti wajjin oolu qabdu isa akkata itti fayyadama yeroo beeku ta’u waba.

Ofitti amanammuuma kee dabali wanta jette kamu hojjadhu waada ofii galte tasuam diigu hin qabdu. Social median atti guyya guutu ilaala ooltu gafa atti jreenya kee dadhabde kara irrati haftu ool sii hin qabu. Itti fayyadama isa beekun social median kee akka madda galiiti itti fayyadamu qabda male inni yeroo kee akka sii irra guubuf eeyamu hin qabdu.

Social media akka maddda galiitti itti fayyaadamu

 Social median akkata itti fayydama isa yoo hin beekun fayyyida isa caalaa midha issatu caale argama. Yeroo kee sii jala qisaasesu irrati social media shoora ol’aana qaba. Social median atti itti fayydama jirtu akkata itti fayyadama isa beekte tanan kan yeroo kee si jala qisaassesu osoo hin tane kan madda galii siif ta’u ta’e argama.

kanaf ammo social media keenya hunda issa akkata jedhamuun madda gakii jeenyaf itti fayyadamu qabna. Omishalee keenya itti itt beeksiifachuuf caaalati wan nu gargaruuf ammuma itti fayyadamu eegalu qabna. Namoota sii hin fayyane wajjin chat gochun image namoota sii hin fayyane ilaala yeroo kee ballesu dhabudha. Look yeroo jechun jireenya yoo yeroo kee seeran itti fayyadamte  jireenya kee jijjra yoo garu yeroo kee wanta sii hin fayydane irrati ballesita ta’e jirenya kee ballesu danda’a

bakkam deemuf jirtu murtessu

 itti fayyadama yeroo kee murtessuf bakka amma deemuf jettu murtessu qabda. Essa kaate garam deemuf jetta? Isa kana beekte tanan yeroo salphatti hin ballesiti yeroo kee seeran itti fayyadmta. Yeroo kee irrati qoosun hin jiru.

Yoo atti yeroo kee itti fayydamu eegaltu namoonni bayyen sii dheesu. Namooni bayyen sii irra fagata deemu namota bayyen jibamuu dandessa. Sababni isa atti dandii siirri irra jirta jechudha namonni na jibba jiru hiriiya kiyya kan duuri sana dhabajira jette of duuba hin deebi’iin hanga kayyoo kee kan mana baatef sana bakkan geetuti namoonina qeeqa jiru jette of duuba hin deebi’in. yeroo kee wanta seeran itti fayydamu eegaltef yeroo duran hiriyoota kee wajjin dabarsitu sana wanta dhabdeef sii jibbu. Gafa sii milka’e hundi isaani gama kee dhufu nama mika’e akkamu kan jibbu jiru kan jalaatu bayyetu jira. Yeroon gubatu hin jiru deemsa kee tasuma hin dhabiin

Yeroo kee seeran itti hin fayydamtu tanan jireenya gadii aantuman sammun kee midhama jeenya gadii aantuma kee osoo jiratu addunya kana irra deemta. Addunya kana irra yeroo jiratu wanta adda dabaltee darbuu qabda. Atti yeroo kee seeran itti fayyadamte jennan wanti atti jijjiru hin dandenya tokkos hin jiru.

Nammoni atti jaalatu or namooni sii jalatan qarshii siif keenu ni danda’u meshalee atti barbade siif kennu danda’u. garuu namni kamu yeroo second takka dabarsee siif kennu hin jiru. Namni umru siif dabalu hin jiru kana beekte yeroo kee seeraan itti fayyadamu qabda. Of jijjiruf sababa hin barbachisu yeroo keetiitti seeran itti fayyadamu qofa. Akkana osoo godhe hin jedhiin ammuma gochu qabda abjuu kee dhugumsuuf siree irra chiiste yaadu oso hin tane siree irra kate eegalu qabda.

Yoo yeroo kee amma seeran itti hin fayydamin bara yeroon kee darbee gaabiin jireenya kee sii guba jirata.

Guduunfa

 Yeroon gubatu jirachu hin qabu kessaru  jarra kana kessa. Addunya tana irrati wanta haraawa tokko dabalte darbuu qabda.  akkuma beektoonni jedhan addunya kana irrati fee’a tatee darbu osoo hin tane addunya tanaf buu’a tokko buuste darbuu qaba . yoo kana goote akkuma  isaan kawwaani seenan bara baran sii yaadata darba. Yeroo keetiitti fayyadamte abjuu ke dhugoomsuuf bayye yaadu hin barbachisuu eegalu qofatu sii irra eegama.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *