Website/Marsariitiin tokko kutaalee garagaraa afur(4) qaba.

Website yeroo amma kana namoota bayyeef madda galii irra darbee wabii jireenya isani ta’e jira. Namoonni bayye isaan jireenya isani itti geddarachuu yeroo foyya’aan arga jira. Ha ta’u garuu website tokko ijaruun wanuma salphaatti dhufu miti duuba isa iccitii bayyetu jira.

ammati namni kamu salphaatti WEBSAAYTII tokko hojjate namootaf qoodu danda’a sana kessa ammo isaan bu’uura ta’an kan namni kamuu beeku qabantu jira. Website tokko hojjachuun dura isa kana beeku qabu.

Kuta Teessoo Marsariitii/website.
Website/Marsariitiin tokko kutaalee garagaraa afur(4) qaba.
Fakeenyaf https://facebook.com/theBigdelOfficail
Kutaale arfaan marsariitii kana ha ilaalu.
1.ffaa:- https kutan hun scheme jedhama
2.ffaa:- Facebook kutan kun second Level Domain jedhama
3.ffaa:- Com kutan kun Top Level Domain jedham.
4.ffaa:- theBigelOfficial kutan hun immoo subdirectory jedham.

Kutaalen arffan kuniin tokkon tokko isanii hikaa fi gahe hojji mata mata isanii qabu. Hardha irratti kan dubbachu feenu kuta 3ffaa irrati kan argamu (Com) wa’ee isati. Dhabbileen garagaraa teessoo Marsariitii qabu. Dhabbileen kunniin hojji garagaraa irrati hirmaatu danda’u.

Marsariitii tokko teessoo isaa qofa ilaalun dhabbanni suun hojji mali irratti hirmaate akka ini jiru beekum ni danda’ama. Odeeffannoo kana kan nuuf kun kuta 3ffaa marsariitii tti.


Kutan kun(Top_Lev_Domain) teessoo marsariitii bayye kessa jechu qube 3 qabu of duba qabu.kuta Mura 3 kan qabu kun dhabbani suun hojji kam irratti akka inni hirmaate kan akkeekudha.

Marsariitiin kamu mura yookam jecha qube 3 qabu kana ni fayyadamu jechu mura qube 3 qabu kun Fakkenyaaf jechoota kanneen akka:-  .edu, .gove, .com, .net, .org, .info, .et, .ngo fii kannen kana fakkatan himun nii danda’ama. Mee hikaa jecha mura qube 3 kana ha ilaalu


1.ffaa:- .com teessoon dhabbata kana marsariitii daldalaa irrati hirmaate jechudha .com jechuun Commercial jechu.

2ffaa:- .net dhabbani jecha mura qube 3 qabu of duba qabu kun hojji telekoomii irrati hirmaate jira jwcbudha ykn hojji teknolojii irratti hirmaate jira jechudha. .net jechun Network jechudha.

3ffaa:- .gove marsariitiin jecha mura kana of duba qabu dhabbata motummaa tti jedhu.
.gove jechun Government jechudha.

4ffaa:- info marsariitiin jecha kana of duba qabu imoo dhabbata oddeeffannoo irratti hunda’ee yookan dhabbata oduu raabsuudha.  info jechun information jechudha.
5fffaa:- edu tessoon dhabata mura kana fakkaatu of duba qabu immoo dhabata barnoota tti Yunivarsitii biyya kenya fakkenya fudhachu dandeenya hundu jecha mura kana of duba qabu. .edu jechun Education jechudha.

6ffaa:- .ngo marsariitiin jecha mura akkana of duba qabu tessoo dhabata miti motummaa ta’edha .nog jechun none government jechudha
7ffaa:- .biz marsariitiin jecha mura qube 3 qabu kana of duba qabu tesso marsariitii dhabbata biizinasii irrati hojjatu jechudha. .biz jechun Business jechudha.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *