Yoo bara 2023tti YuuTubiin Milka’uuf maal gochu qabna

Yoo bara 2022 tti youtube channel irrati hojjachu barbade akkana hin godhiin? Ammati hojiin Online yeroo yeroon jijjiirama jira kana irratti dachaan ittii milkaa’uuf wan gochu qabnu bayy’ee jira. Galiin yuutubi irra argamuu guddadha

seensa

Iddoon qarshi irra argamuu kan namoonni bayye irratti waligalaan kessa inni guddan bayye garii ta’e Youtube channel irra hojjachudha. Youtube akka qamoota bira limitation hin qabu worldwide wanta ta’ef namni kamu irra hojjachu ni danda’a. akkuma beekamu namoota bayye qarshii argamsiisafi wanta jiruf bayyinan irrati hojjatu.

Namni kamu nana isa ta’e qarshi jireenya isa jijjiru hojjachu ni barbaada kana gochuuf ammo youtube irra gafiilee garagara gafatuu. Akkamiti youtube irra qarshi hojjachu danda’a? dhuguma youtube nii kaffala? Akkamitti youtube irratti hojjachu danda’a? biyya keenya kessati youtube qarshi ni kaffala?.  Namoonni YouTube irratti Hojjachu eegalan ammo akkamiti YouTube kiya Monetize godhachu danda’a? yoo maal godhe YouTube kiyya dadafee qarshi hojjachu eegala? Anii views bayye hin qabu yoo maal godhe  views bayye argachu danda’a? kan jedhufi gaffiile kuma heddu guyya guyyan namonni serach gdha oolu.

Gaffiike kaniin kan as kessatti ka’aman hunda isa hala  namaf galuutti deebisuuf jenna. Website Keenya kana irra wantoota online business wajjin wal qabatan baldhinaan want kassnuuf website kanaa daweachu hin dagatina.

Namni kamu tekinolojji dhufa jiru kanaa fayyadamun jireenya isa foyyefachuu ni barbada. Ha ta’u yeroo amma kanaa wabta jireenya keenya jijjiran barachu barbanna tanan carran barnoota kaniin argachuu bayyetu jira inni nu irra eegamu feedhi qabachuu qofa. Barnoota baranne baldhinaan hojji irra olchina tanan wanti hin jijjiramneef hin jiru. Dandeeti qabnu iddoo barbachisa ta’etti hojji irra olchun of jijjirun more gariidha.

Full time ykn ammoo par time YouTube irrati hojachuuf

Hojjin YouTube irratti hojju hojji salpha miiti hojji qoranno barbaduufi yeroo keenya itti keniine akka irrati invest gonu barbada. Dhugumatti youTube irra qarshi gaha ta’e hojjane jireenya keenya ni jijjira jenne yaadna tanan YouTube dhaf yeroo keenya keninne irrati hojjachu qabna. Wanti jireenya keenya akkata nutti itti barbanuutti nu jijiru qaba jenne yaane jira tanan nuutis yeroo keenya isa irrati invest goone dalaguu qabna


Erga dandeeti keenya adda bafanne boode yoo xiqqaate YouTube wajiin walbaruu qabna. Kana jechun waa’ee youtube akkata inni itti hojjatu rakkoo isiin mudate akkata itti solution isa barbaduu danddessan dursitanii beeku qabdu. Isa kana wanti hojjataniif yeroo youtube banataani hojji eegaltan rakkoon garagara yoo isiin qunamee salphatti fuuru wan danddeessanif bayye osoo hin turiin youtube irrati milka’u dandessu.


Youtube eegalani irrati adeemsan barachuun nii danda’ama inni kuun garuu yeroo kessan guba. Dadhabbi bayye qaba wantti hojjatan hundii isiinif haarawa wan ta’uf rakko bayye salpha ta’e tokko furuuf yeroo dheera isiinitti fudhachu dandda’a. kanaf yeroo murasa kessatti YouTube irra milka’u barbaddu tanan dura dhabbile barnoota YouTube walqabatan barsiisan irra deemun barnoota youtube fudhachun barbachisadha.

maalli salphaan maali?


YouTube irrati smart tanan yeroo murasa kessatiqarshi bayye gudda ta’e argchuu danddessu maloota bayyetu jira maloota sanan hunda kan isinif mijata ta’e yaalun itti fayyadamu qabndu. Maloota youtube irra qarshii bayye akka horataan isin tasiisan kessa inni tokko ads bayye vidiyoo kessan irrati galchuun. Ads bayye vidiyoo kessan irratti galchuuf dura monetize ta’u qabndu monetize ta’eef amoo YouTube kessan banamee turtii wogga tokko kessati subscribe huma tokko fii watch hours kuma afuur ilaalamu qaba. Erga YouToutube kessan monetize ta’e booda ads vidiyoo kessan irrai akka galchitaniif isiinif eeyama.

Eyyama argannan ads bayye vidiyoo kessan irrati galchu ni dandeessu. Ads bayye akka vidiyoo kessan irrati galchitaniif ammo channel kessan dursitani wanta lakkofsa bilbila kessaniin wanta verify gootanif isin hin diidu. Maalii bayye aja’iba kuun kan hojjatu yeroo vidiyoo kessan youTube irrat upload gootan iddoo sound birra deemun bakka sagaleen kessan adda cicituutti ads itti dabaltu yeroo kana gootan youtube kessan ads sana siinif eeyyama yeroo kana ads bayye vidiyoo kessan irrati run gotu.

YouTube Irratti milkaa’uuf milkaa’uf maloota harawaan

Kessatu jalqabdootaf youtube bayye itti ulfachuu maala garuu toofta isaa beeknan bayye salphadha bara 2022 tti youtube irrati yeroo gababa kessati milka’uf tooftalee kaniin yaalu qabdu. Vidyoo kessan kan dhunfa ta’e yeroo yeroon upload gochuun milkaa’u dandessu. Yoo isiinif danda’ame torbe tokk kessati vidiyoo tokko hanga sadii yoo gadii dhistan ykn amoo yoo upload gootan akka yeroo murasa kessati milkooftaniif isiin gargaara.

Shorts vidiyoo hojjachudhan yeroo gababa kessati youube kessan  subscribe bayye akka argataniif isiin gargara. YouTube short vidiyoo kan jedhamu erga dhufee yeroo murasa isaati namoota bayyee subscribe bayye akka horatan godhe jira. YouTube short akka bilbilatti kan hojjatamu yoo ta’e size isa 16×9 hoojatama inis vidiyoon siin kan daqiiqa tokko gadii ta’e ta’u qaba. Namooni bayye shorts dawwachu wanta jalataniif yeroo namooni shorts vidiyoo ilaalan vidiuoon kessanis scroll ta’un carra namoota bayyen ilaallamu argata. Content isiin vidiyoo kessan irratt hojjatan jalatan tanan achuman channel kessan isiinif subscribe godhu.

YouTube kessan namoota bayye biratti fudhatama akka argatuuf  content isiin irrati hojjatan murtessadha. Content kessan namoota birati akka jalatama ta’uf dursiitani feature vidyoo hojjachun beeksiisu qabdu. Wanta isiin hoojatan namni rkn ammo dawwattooni kessan hin beekan tanan yeroo tokko booda gara channel kessani deebi’ani hin dhuufan kanaf jecha feacture vidiyoo irrati waa’ee content irrati hoojata jirtani ykn amoo content special irrati gootani beeksiisu kan qabdanif . inni kuun dawwatan tokko yeroo bayyef akka cahnnel kessan irra deedebi’e dawwaruuf carra bana.

Thumbnail kessan kan namooni jalatanii vidiyoo kessan banan ta’u qaba. Namooni bayye vidyoo quality ol’aana ta’e hojjatu garu sababa thumbnail views bayye hin argatan yeroo amma kana thumbnail hojjachun bayya salphadha Karalee bayyen hojjama. Thumbnail qulqulina qabu hojjachu beekumsa adda qabachuun nama hin barbachisu template bayye babaredu irra ilaalun thumbnails vidiyoo kessanif hojjachu dandessu fkn canva.com irra thumbnail bayya bareeda ta’e hojjachun ni danda’ama.

Namooni bayyen yeroo heduu dogooggori isan hojatan wanti vidiyoo isani irrati hojjatanif kan thumbnail irrati ibsan garagar. Fkn thumbnails isani irrati suuraa artist nama  beekamu tokko fayyadamu vidiyoo irrati amoo dhimma tekinolojjii irra hojjatu inni kun rakko guddadha. Hala kanan dawwatoota kessan sobdu tanan dawwatonni kessan akka yero bira channel kessan hin dawwanne  tasiisa.  Kana jechun ofuma kessani channel kessan kill godha jirtu wanta ta’ef tasuma channel kessan akka hin jijjiramne tasiisa isiinis yeroo murasa boda hojjo YouTube irra akka abdi dhabdan isiin tasiisa jedhudha. YouTube irra milka’u feeyu tanan gocha akkana irra of qusachu qabdu.

Title bayye bareeda ta’e Vidiyoo kessanif hojjachu.

Title vidiyoo kassanif filataan kan namootaf dubbatamu ta’u qab guddina channel kesssanif title isiin vidiyoo kessan irrati filatan bayye murtessadha. Score SEO vidiyoo kessani bayye dabaluuf title kessan gababsitani barresu qabdu. Namni tokko vidiyoo kessan barbadee dawwachu yoo barbade title isiin vidiyo kessanif kennitan irrati hunda’un yoo YouTube irrati search godhu dafe argata kanaf wanta hundaafu title vidiyoo gababsuu qofa osoo hin taane kan namooni click godhan ta’u qaba.

Title isiin filatan kan gafii namoota deebisu ykn ammo kan namoota hawaatu ta’u qaba.  namni tokko tokko gafiile garagara barbaduuf jecha kan online irrati bahan isiin hafaan amoo bashananaaf ta’u maala kanaf jecha title garii yoo qabatan yeroo vidiyoon kessan namootan kan click godhamuu danda’aniif.

Description vdiyoo kessani baresu yeroo isa gootan bakka empty sana kessati link social media kessani yoo jirate akkasuma ammo link vidyoo kessan kan bira achii jalati barresuun namoni vidyoo kessan kan biras gara channel kessani demani akka dawwataniif carra itti uuma.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *