You Tube irra akkiti qarshii argachuu dandenya?

Youtube’n dhabbata Ameerikaa yoo ta’u Website ykn Marsariitii vidiyoon irratti maxxanfamu /post godhamudha. Akkuma bekkamu Itoophiyaan dhabbata kanaf miseensa miti kanaf namonni Itoophiyaa hojji kana irra fagaatanii turan.

 

Ama ama garu biyya jijjruun gara biyya miseensa tate gochun Youtube banachun danda’amee jira. Youtube banne tanan dhabata mata kenya hundeessinee jechudha kanaf hojjin kun yoo isiinif milka’ee dhabbata mata kessani kan umrii gutu isiin sooru hundeessitan.

Youtube eegalan hojji mata kessani uumatan jechudha yeero itti kennitanii hojjachu qabdu wareegama bayyes barbada wan ta’ef.

Youtube banachuf dandettiin kessan murteessadha namooni dandeettii garagara qabdan youtube irrati hawasa kessan barsiisa ofiifis maallaqa argachaa of jijjiru dandessu.

Isiin youtube irratti wan barbadan hojjach dandessu garu namooni dawatan murtessadha mallaqaa argachuf, safuu hawasa cabsuu irra of eggachun hojjachu qabdu wan safuu hawasa cabsuu hojjannan daawattoota dhabdu.

Waanti Guuttamu qabu maali ?

YouTube eegaluf maaltu nu barbachisaa?

  1. Mata-dure/wanta irratii hojjatan
  2. Bilbila yookan Komputara
  3. Softiweera ittin qindeessinu
  4. Qunnamtii intarneeta
  5. Sammu kesaan
  6. Daawana yeroo(watch hours)4000f miseensa 1000 subsribe

1.1 Mata-Dure/wanta irrati hojjanu
Mata dure irrati hojjatan filachuun murtessaa dha. Yoo danda’ame wanta dandeettii kaasaniin waliti dhihatu filachuun gariidha. Fkn a. Oduu
b. Barsiisu
c. Diraamaaf Komeedii garagaraa
d. Tekinoloojii Review gochu
Fii kaneen kana fakkatan irrati hojjadhu dandessu.

2.1 meshalee hojji kanaf nu barbaachisan
Bilbila yookan komputara yoo qabanne ittiin eegalu dandenya.

3.1 Softiweera ittin qindeessinu

Bilbila fayyadamna taanan app kaneen akka >Pixellab

PicsArt
Mintmaster
Power Director
AdobeRush
Viva video fii kanen kana fakkatan fayyadamu dandenya.

Kompiitara fayyadamna tanan imoo softiweera …
።Adobe primer
።Adobe Audition
።Adobe Photoshop Cs4,Cs5,Cs6 fi CC ta’an kessa tokko fayyadamu dandeenya.

4.1 Qunnamtii Intarneeta
Qunnamtiin Intarneetii bayye barbachisaadha hojji kessan dawwaatoota biran gahuuf dirqaamadha, yoo danda’ame qunnamtii bayye safisa qabu tanaan filatamaadha

5.1. Sammu fayyadamu.
As irratti wanti barbachisaan hojji nama bira fuune post/maxxaansuu hin dandeenyu yoo maxxansiina ta’e imoo maallaqa argachu hin dandeenyu dhabbani YouTube isaa irra darbee youtube kenya nuu jala haqu danda
Kanaf sammu kenya qofa fayyadamne hojji mata kenya maxxansuu qabna.

6.1. Daawana yeroo(watch hours)4000f miseensa 1000 subsribe

Ilaalcha yeroo sa’atii 4000/kuma afuur/ fii Miseensa 1000/ kuma tokko qabachu qabna dhabbata kana irratti fudhatamummaa arganee monetize ta’uf Sababni isaa yoo seera kana hin guune Dhabne Google AdSense Vidiyoo kenya irrati beeksiisa yookan ispoonsa gadii dhisu hin danda’u hanga seera kana gunuuti.

Ilaalcha yeroo sa’atii 4000 fi Subsribe yookan miseensa 1000 argachuuf maal maal gochu qabna? Akkuma armam olitti ibsuuf yaale guyya Youtube banatan irra kasee isiin dhabata maallaqa yookan galii galchu danda’u hundeessitan wan ta’ef dadhabbiif dhamaatii bayyee gafata waldorgommii bayye cima ta’e kessa seentu kanaf jabaatanii hojjachu gafata wan ta’ef dha.

Oddeeffannoo dabalataa essaa argatan ?

Jaalqaba irra yoo kanu vidiyoo dhuga ta’ef qulqulina qabu hojjachu qabna yoo nuuf danda’ame leenjii gaggabaaboo fudhachu qabna yookan Vidiyoo namoota bira Youtube irras seenuun ilaalun kan mata kessaniis akkasumatti hojjachu dandessu, inii bira immoo Uwwisa/thumbnail/ Qulqulluufi hawata ta’e kan dhima vidiyoo sana ibsu hojjachun Subscribe fii ilaalcha yeroo guddisuun Monetized ta’u dandeenya jechudha.

Dhuma irratti vidiyoo dhima yookan hojji kanan wal qabatan Youtube irra dawachu dandesu fkn OTS Elsay Elsay Tech, YesufApp, Yasin Tech, Abrello HD, fikk irra.

Dogoggora qube irra na hoofqolcha 🙏

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *