Youtube fi website kamtu bu'aa nuuf qaba...?

 Youtube fi website kamtu bu’aa nuuf qaba…?

Isan  lamanu kan qarshi gudda irra hojjatamudh, sababni qarshi gudda irra argamuuf passive  income wan ta’eef, passive income jechun galii isiin yeroo tokko qosa hojjatani sana booda dhabbatan isiinif kaffalu jedhudha.

Youtube’n  vidiiyo product dha walumagalati hojji vidiyootin walqabata, website ammo hojji hunda hammata kessan garu hojji text ykn barreffama irati xiyyefata

Youtube eegaluf

Meshaee vidiyoo ittin record gootan isiin gaafata

 • digital kamera
 • MIC
 • Bilbila/pc
 • Software

Websit egaluf ammo

 • Bilbila/pc
 • Domain name bitudh
 • Website design gochuudh

Isan lamanu  irrati Adsense wajjin connect godhun monetize godhe qarshi irra hojjachu dandddeenya, ykn affilate marketting irrat hojjachun qarshi hojjachu dandeenya.

Website f youtube’n SEO based dha , kanaf namni website irrati hoojjatu google irrati seo based ta’a, kan youtube hojjatu ammo SEO’n isa youtube irra jechudha, Beeksiisni kan hojjatu Adsense irrati. Adsense dhabile advert irra kara CPM tin fuudhata publisher dhaf mmo kara RPM tiin kaffalaf.

Youutube

Akkuma beekamu youtube irrati hojjachun farshi bayy’e oolana ta’e argachu ni dandeenya. Akkatan itti fayyadama isa bayy’ee salphaafi seerii isaan ka’an ifa kan ta’ee jiru wanta ta’eef namni kamu seera isa hordfe jennan itti milka’u danda’a.

Youtube irra qarshiin argammu dhabbatadha hanga vidiyoon hojjanne suun online keenya irra jiruuti qarshiin jireenya keenya gutu isa nuuf kaffalama. Youtube irra yeroo hojjanu salphaati beekamu dandeenya kuun ammo dhabbile bayyee wajin akka hojjannuf carra nuuf keenna.

You Tube irra akkiti qarshii argachuu dandenya?

Youtube’n dhabbata Ameerikaa yoo ta’u Website ykn Marsariitii vidiyoon irratti maxxanfamu /post godhamudha. Akkuma bekkamu Itoophiyaan dhabbata kanaf miseensa miti kanaf namonni Itoophiyaa hojji kana irra fagaatanii turan.

Ama ama garu biyya jijjruun gara biyya miseensa tate gochun Youtube banachun danda’amee jira. Youtube banne tanan dhabata mata kenya hundeessinee jechudha kanaf hojjin kun yoo isiinif milka’ee dhabbata mata kessani kan umrii gutu isiin sooru hundeessitan.

Youtube eegalan hojji mata kessani uumatan jechudha yeero itti kennitanii hojjachu qabdu wareegama bayyes barbada wan ta’ef. Youtube banachuf dandettiin kessan murteessadha namooni dandeettii garagara qabdan youtube irrati hawasa kessan barsiisa ofiifis maallaqa argachaa of jijjiru dandessu.

Isiin youtube irratti wan barbadan hojjach dandessu garu namooni dawatan murtessadha mallaqaa argachuf, safuu hawasa cabsuu irra of eggachun hojjachu qabdu wan safuu hawasa cabsuu hojjannan daawattoota dhabdu.

YouTube eegaluf maaltu nu barbachisaa?

 1. Mata-dure/wanta irratii hojjatan
 2. Bilbila yookan Komputara
 3. Softiweera ittin qindeessinu
 4. Qunnamtii intarneeta
 5. Sammu kesaan
 6. Daawana yeroo(watch hours)4000f miseensa 1000 subsribe

1.1 Mata-Dure/wanta irrati hojjanu
Mata dure irrati hojjatan filachuun murtessaa dha. Yoo danda’ame wanta dandeettii kaasaniin waliti dhihatu filachuun gariidha. Fkn a. Oduu
b. Barsiisu
c. Diraamaaf Komeedii garagaraa
d. Tekinoloojii Review gochu
Fii kaneen kana fakkatan irrati hojjadhu dandessu.

2.1 meshalee hojji kanaf nu barbaachisan
Bilbila yookan komputara yoo qabanne ittiin eegalu dandenya.

3.1 Softiweera ittin qindeessinu
Bilbila fayyadamna taanan app kaneen akka

 • Pixellab
 • PicsArt
 • Mintmaster
 • Power Director
 • AdobeRush
 • Viva video fii kanen kana fakkatan fayyadamu dandenya.

Kompiitara fayyadamna tanan imoo softiweera …
።Adobe primer
።Adobe Audition
።Adobe Photoshop Cs4,Cs5,Cs6 fi CC ta’an kessa tokko fayyadamu dandeenya.

4.1 Qunnamtii Intarneeta
Qunnamtiin Intarneetii bayye barbachisaadha hojji kessan dawwaatoota biran gahuuf dirqaamadha, yoo danda’ame qunnamtii bayye safisa qabu tanaan filatamaadha

5.1. Sammu fayyadamu.
As irratti wanti barbachisaan hojji nama bira fuune post/maxxaansuu hin dandeenyu yoo maxxansiina ta’e imoo maallaqa argachu hin dandeenyu dhabbani YouTube isaa irra darbee youtube kenya nuu jala haqu danda
Kanaf sammu kenya qofa fayyadamne hojji mata kenya maxxansuu qabna.

6.1. Daawana yeroo(watch hours)4000f miseensa 1000 subsribe

Ilaalcha yeroo sa’atii 4000/kuma afuur/ fii Miseensa 1000/ kuma tokko qabachu qabna dhabbata kana irratti fudhatamummaa arganee monetize ta’uf Sababni isaa yoo seera kana hin guune Dhabne Google AdSense Vidiyoo kenya irrati beeksiisa yookan ispoonsa gadii dhisu hin danda’u hanga seera kana gunuuti.

Ilaalcha yeroo sa’atii 4000 fi Subsribe yookan miseensa 1000 argachuuf maal maal gochu qabna? Akkuma armam olitti ibsuuf yaale guyya Youtube banatan irra kasee isiin dhabata maallaqa yookan galii galchu danda’u hundeessitan wan ta’ef dadhabbiif dhamaatii bayyee gafata waldorgommii bayye cima ta’e kessa seentu kanaf jabaatanii hojjachu gafata wan ta’ef dha. Jaalqaba irra yoo kanu vidiyoo dhuga ta’ef qulqulina qabu hojjachu qabna yoo nuuf danda’ame leenjii gaggabaaboo fudhachu qabna yookan Vidiyoo namoota bira Youtube irras seenuun ilaalun kan mata kessaniis akkasumatti hojjachu dandessu, inii bira immoo Uwwisa/thumbnail/ Qulqulluufi hawata ta’e kan dhima vidiyoo sana ibsu hojjachun Subscribe fii ilaalcha yeroo guddisuun Monetized ta’u dandeenya jechudha.

Dhuma irratti vidiyoo dhima yookan hojji kanan wal qabatan Youtube irra dawachu dandesu fkn OTS Elsay Elsay Tech, YesufApp, Yasin Tech, Abrello HD, fikk irra.

Dogoggora qube irra na hoofqolcha 🙏

Website

Website irra hojjachuuf akka youtube dadhbbi bayy’ee oolana ta’e hin gaafatu salphaatti content bayy’ee high quality qabu hojjachuun qarshi irra argachu danddeenya. Kun ammo bakka barbanne taanye osoo studio hin filatiin iddo barabanne ira hojii keenya hojjachu nu danddesiisa.

kara Affiliate markeeting dhan salphati qarsjii bayyeoolana ta’e argachu danddeenya kun, kara kana wanti gochuu danddeenyu, content garii wa’ee sana sirriti ta’een hojjachudha.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *